Bragina, Eugenia V., Wildlife Conservation Society