Kretser, Heidi, Wildlife Conservation Society & Cornell University, United States