Glennon, Michale, Wildlife Conservation Society, United States