Chovanova, Zuzana, Technical University of Zvolen, SK